monkeymaker

Soros: "I won a fuckton on the arcade machines, that haul going into to crypto"

2018-06-10 23:43:20